RİSK MED deneyimli ve konusunda uzman ekipleri ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) hizmetlerini kaliteli ve çözüm odaklı olarak sürdürüyor. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığımız Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yetkisi ile kaliteli, çözüm odaklı, sürekli ve kesintisiz hizmet sunuyoruz. Hizmetlerimizi deneyimli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personellerimiz ile ekip çalışması anlayışıyla gerçekleştiriyoruz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak OSGB'lerimiz tarafından gerçekleştirilen hizmetlerimizin ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 6, 7 ve 8 inci maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler, çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB'lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

Bu doğrultuda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın gerekliliklerini yerine getirme konusunda firmanıza sağlanacak iş güvenliği uzmanlığı hizmeti kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"in 9 uncu maddesinde belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İşyeri Hekimliği Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 6, 7 ve 8 inci maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB'lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

Bu doğrultuda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın gerekliliklerini yerine getirme konusunda firmanıza sağlanacak işyeri hekimliği hizmetleri, 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"in 9 uncu maddesinde belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 6, 7 ve 8 inci maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB'lerden hizmet alarak yerine getirebilir.

Bu doğrultuda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın gerekliliklerini yerine getirme konusunda firmanıza sağlanacak diğer sağlık personeli hizmetleri, 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"in 16 ıncı maddesinde belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17 inci maddesine göre, tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi zorunludur. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler değişen veya ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir,gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çalışanların İş Sağlğı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin süresi, periyodu ve konuları ilgili Yönetmelikte belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Risk Değerlendirmesi ve Uygulama Planı

6331 sayılı İş Sağlğı ve Güvenliği Yasası'nın 4 üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Bu doğrultuda 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde risk değerlendirmesi çalışmalarının yöntem ve esasları belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Acil Durum Planları ve Tatbikatları 

6331 sayılı İş Güvenliği Yasası'nın 11 inci maddesine göre işveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olusuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

Bu doğrultuda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın gerekliliklerini yerine getirme konusunda firmanıza sağlanacak acil durum planları ve tatbikatları hizmetleri 18 Haziran 28681 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İş Yerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik" de belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımları çalışanlar ve iş güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.

İşyerinde yapılan faaliyetler ve kullanılan kimyasallar açısından patlayıcı olrtam oluşma olasılığı bulunan işyerleri veya işyeri bölümleri için hazırlanması mevzuat gereği zorunlu olan patlamadan korunma dokümanı hazırlama esasları, 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" de belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 124.maddesine göre yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur. İlgili yönetmeliğin 129 uncu maddesine göre acil durum ekiplerinin personelleri; bina sahip, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Binada senede en az bir kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

Diğer Hizmetler

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, Ortak Sağlık Güvenlik Birim'leri (OSGB'ler), işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla ilgili Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirir. RİSK MED işyeri tehlike sınıfı işyeri tehlike sınıfına uygun olarak sunduğu OSGB hizmetleri kapsamında yukarıda belirtilen hizmetlere ilave olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

 • Durum Tespiti Yapılması ve Raporlanması
 • Mevzuatın Gerektirdiği Belge ve Dokümanların Oluşturulması
 • Çalışma Ortamı Gözetimi ve Uygunsuzlukların Raporlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmalarına Katkı Sağlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi
 • Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanlarının Çalışmalarına Katkı Sağlanması
 • Ortam Ölçümleri ve Periyodik Test ve Kontrollerin Planlanması
 • Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması ve Eğitimi
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Belgelenmesi
 • Acil Durum Tatbikatların Kayıt Altına Alınması
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Raporu
 • Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi, Uygulamalı
 • Tavan Vinci Eğitimi, Uygulamalı
 • Sapancı İşaretçi Eğitimi, Uygulamalı
 • İşbaşı Eğitimleri
 • Hijyen Eğitimi
 • Yıllık Değerlendirme Raporu Hazırlanması
 • Yıllık Çalışma Planı Hazırlanması
 • Aylık Faaliyet Raporu Hazırlanması